Научни постижения

Научната дейност на Филиала на ТУ София в Пловдив е насочена към разработване на научни и приложни проекти от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници, които извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейност. Наред със създаването на нови научни знания и продукти, основна задача на научната дейност е да способства за увеличаване на кадровия научен потенциал, за осъвременяване и обновяване на използваната материално-техническата база и на учебния процес като цяло. Области на научноизследователски задачи, които Филиала изпълнява са в областта на : 

- Компютърни системи и технологии; 

- Електротехника, електроника , автоматика, и системи за управление; 

- Транспортна и авиационна техника; 

- Машиностроителна техника и технологии; 

- Индустриален мениджмънт. 

В последните години значително се разширяват колективите с участие на преподаватели, като водещи или участващи във научни проекти. Ежегодно научни колективи от Филиала активно работят по научни проекти финансирани от „Фонд научни изследвания” към МОН и научни проекти, финансирани от НИС на Технически университет София. Колективи от Филиала имат участие и в проекти от иновационния фонд на МИЕТ . Преподаватели от Филиалa имат участие и в международни проекти, съответно по Седма Рамкова Програма и по програма COST. 

Научноизследователската дейност се изразява и в разработване на дисертации и даване публичност на научни трудове, на различни форуми и в различни списания. Публикуват се статии в реномирани списания, изнасят се доклади на международни конференции и конференции у нас.  

Филиалът организира периодично научни конференции с международно участие „ТЕХСИС„ и АМТЕХ”. В тях участват традиционни представители от редица страни. Ежегодно се провежда и научна конференция “Мениджмънт и предприемачество” организирана от Центъра по предприемачество към Филиала. 

Във Филиала се издава годишно списание Journal of the Technical University, branch Plovdiv, в който се публикуват статии в областта на машинните науки, електротехника, електроника, автоматика и компютърни науки.  

Центърът за насърчаване на предприемачеството към ТУ-София, филиал Пловдив, е една от четирите подобни структури изградени с подкрепата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) по проект “Създаване на центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”. Същият е основно структурно звено на Филиала. 

Филиалът има много добре изградена Интранет мрежа с оптична връзка между отделните корпуси и студентско общежитие . Осигурен е бърз достъп до Интернет, както и безжична връзка в отделните корпуси.